Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden voor levering aan consumenten:

Grabapp (Grabapp.nl)
Gelderse roosstraat 95
9741 KL Groningen

Geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 66246806

Hierna te noemen “Grabapp.nl”.

Algemeen:

Op alle aanbiedingen en leveringen zijn uitsluitend de onderstaande verkoop- en leveringsvoorwaarden van toepassing, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen. Indien om welke reden dan ook enige bepalingen van deze algemene voorwaarden naar de mening van de rechter niet toepasselijk is, dient de betreffende bepaling te worden vervangen door een bepaling krachtens welke partijen hun doelstelling alsnog kunnen bereiken. De overige bepalingen van deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden blijven van kracht.

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en/of betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Grabapp.nl heeft het recht haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen. Betaalopdrachten zijn voor rekening en risico van degene die de opdracht (dan wel machtiging) tot betaling geeft.

Alle diensten zijn alleen te gebruiken door Nederlandse iTunes gebruikers. De items kunnen alleen verstuurd worden naar Nederlandse Apple-ID’s

Artikel 1. Definities.
Grabapp.nl:
Gevestigd te Groningen
De Consument:
Een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep.
Bestelling(-en):
Een door Grabapp.nl ten name van de consument geregistreerde bestelling van één of meerdere digitale producten.
Product(-en):
Een product of dienst, ofwel artikel van digitale inhoud, dat volgens de publieksinformatie van Grabapp.nl op basis van deze voorwaarden geleverd kan worden.
Voorwaarden:
De onderstaande voorwaarden, alsmede eventuele andere voorwaarden die Grabapp.nl van toepassing heeft verklaard in relatie tot levering van digitale producten en diensten aan de consument, en voor zover Grabapp.nl kenbaar heeft gemaakt hoe en waar de consument van bedoelde andere voorwaarden kennis kan nemen.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding in iedere overeenkomst tussen Grabapp.nl en een consument waarop gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Grabapp.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

Artikel 3. Aanbiedingen.
Prijsopgaven en andere voorwaarden worden geacht door de consument te zijn aanvaard, tenzij binnen een week schriftelijke bezwaren worden geuit of wijzigingen worden aangebracht.

Artikel 4. Levering.

De consument is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze hem worden geleverd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst voor hem ter beschikking staan.

De consument heeft de mogelijkheid de afname van digitale diensten en producten te herroepen totdat de digitale diensten en/of producten ter beschikking zijn gesteld. De diensten en/of producten zijn ter beschikking gesteld indien de consument de het product heeft ontvangen op haar Apple apparaat. Bij het herroepen betaald de consument € 0,30 annuleringskosten.

Behoudens andersluidende afspraak is de plaats van de aflevering op het ingevulde Apple-ID van de consument.

Grabapp.nl is, indien noodzakelijk, gerechtigd in gedeelten te leveren.

Consument is zelf verantwoordelijk voor ingevoerde leveringsgegevens zoals e-mailadres, Apple-ID of telefoonnummer. In geval van onjuiste invoer kan Grabapp.nl het digitale product niet nogmaals uitleveren

Consument is zelf verantwoordelijk voor de aanschaf van het juiste digitale product. Verkeerd aangeschafte digitale producten kunnen niet worden geruild aangezien het virtuele goederen betreft.

In geval van onrechtmatig gebruik van een betaalmethode (waaronder o.a. diefstal, oplichting, verduistering of fraude) is Grabapp.nl gerechtigd digitale producten en/of diensten niet uit te leveren. In geval van vermoeden van onrechtmatig gebruik is Grabapp.nl gerechtigd digitale producten pas uit te leveren na verstrekking van een kopie geldig identiteitsbewijs en kopie bankafschrift door consument en controle op rechtmatig gebruik van een betaalmethode door Grabapp.nl.

In geval van technische storingen is Grabapp.nl gerechtigd digitale producten en/of diensten niet uit te leveren. Indien door storingen een verkeerd aantal digitale producten worden uitgeleverd is consument verplicht Grabapp.nl hiervan op de hoogte te stellen.

Artikel 5. Levertijd

De door Grabapp.nl opgegeven levertijden gelden weliswaar bij benadering en zijn ook geen fatale termijnen maar zullen de uiteindelijke levertijd, behoudens overmacht met nooit meer dan 7 dagen overschrijden.

Bij niet tijdige levering dient de consument, Grabapp.nl via het contactformulier op www.Grabapp.nl in gebreke te stellen en Grabapp.nl een redelijke termijn te stellen haar verplichtingen alsnog na te komen.

Artikel 7. Informatie, gegevens en intellectuele eigendomsrechten.

Algemene aanduidingen en beschrijvingen van de door Grabapp.nl te leveren zaken, zoals opgenomen in brochures, website, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatie en niet als kwaliteits- en / of garantieaanduiding.

Grabapp.nl mag steeds uitgaan van de juistheid en volledigheid van de overeenkomstig aan Grabapp.nl verstrekte informatie en gegevens.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen.

Voor storingen of gebreken aan de ontvangen digitale producten dient de consument haar klacht te doen bij Apple Inc. Grabapp.nl is niet de eigenaar van de digitale producten. Grabapp levert de digitale producten op basis van een levering met doorstroming van goederen van derden.

 Artikel 10. Prijs.

Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld gelden de door ons afgegeven prijzen voor consumenten
– in Euro
– inclusief BTW

Artikel 11. Betaling.

Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto vooraf te geschieden.

De consument wordt- zonder nadere ingebrekestelling door Grabapp.nl geacht in verzuim te zijn indien het verschuldigde niet binnen de gestelde betalingstermijn is voldaan. Onverminderd enig ander aan Grabapp.nl toekomend recht heeft het debiteurenverzuim in ieder geval de volgende consequenties:

De consument is niet gerechtigd enige tegenvordering op Grabapp.nl te verrekenen met zijn betalingsverplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst.

In geval van faillissement of surseance van betaling van de consument zijn de vorderingen van Grabapp.nl en de verplichtingen van de consument jegens Grabapp.nl onmiddellijk opeisbaar.

Als de consument een bestelling heeft geplaatst, is deze verplicht deze bestelling binnen de gegeven termijn te betalen.

De consument heeft bij de bestelling van een digitaal product ingestemd met het begin van de uitvoering van de overeenkomst

Bij de bestelling van een digitaal product aanvaard de consument dat de consument hiermee het recht om de overeenkomst te herroepen verliest.

Artikel 12. Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van de Grabapp.nl is beperkt tot het herleveren van de betreffende zaak dan wel restitutie van de koopsom.

Voor gebreken in geleverde zaken geldt de aansprakelijkheid zoals geregeld in artikel 11 van deze voorwaarden.

Artikel 13. Overmacht.

Grabapp.nl heeft het recht om in de volgende gevallen te zijner keuze hetzij de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden hetzij de leveringstermijnen uit te stellen, een en ander zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn: Overmacht van welke aard dan ook, mobilisatie, oorlog, oproer, brand, werkstakingen, transportmoeilijkheden, inbeslagneming, productieonderbrekingen, gebrek aan grondstoffen en / of energie, rampen, beperkende overheidsmaatregelen van welke aard dan ook, het gebrekkig functioneren van bedrijfsinstallaties welke noodzakelijk zijn voor de nakoming van de overeenkomst, verzuim van derden hij de toelevering en het verlenen van diensten, alsmede elke andere onvoorziene omstandigheid welke de wil van Grabapp.nl onafhankelijk is en welke Grabapp.nl ertoe zou hebben bewogen de overeenkomst niet of niet op dezelfde voorwaarden aan te gaan ware hij ervan op de hoogte geweest.

Grabapp.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Grabapp.nl haar verbintenis had moeten nakomen.

Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Grabapp.nl opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Grabapp.nl niet mogelijk is langer duurt dan 2 weken, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 14. Geschillen.

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Alle geschillen, kort gedingen daaronder begrepen samenhangende met en / of voortvloeiende uit deze algemene voorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter van de arrondissementsrechtbank te Groningen met dien verstande dat Grabapp.nl ook het recht heeft een geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de consument voor te leggen.

Artikel 15. Privacy.

De door consument verstrekte gegevens worden opgenomen in het Grabapp.nl klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel,- en betalingsgegevens. Het klantenbestand wordt gebruikt voor de uitvoering en afwikkeling van de bestellingen en voor marketingdoeleinden.